چهرازی

فروردین ۶, ۱۳۹۶

بن جانسون

در ضمن بن جانسون مسلمان شده و اسمش قاسم بشیری میباشد. با همون شتاب اولیه یا اینیشیال شات آپ.