از دل سلامت میکنم

فروردین ۶, ۱۳۹۶

بن جانسون

در ضمن بن جانسون مسلمان شده و اسمش قاسم بشیری میباشد. با همون شتاب اولیه یا اینیشیال شات آپ.
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

مادر

حالِ خوبی ندارم مادر دلتنگی هم که ماشه اش را نمی چکاند خواهرم با شوهرش به تهران آمده دل ام می خواهد خوششان کنم اما حال […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

وجود که داری

برنامه پایش، آقای هاشمی (نه رفسنجانیش رو) آورده بود. به عنوان کارآفرین. طرف ۷۷ سالش بود. چنان از ۶ سالگیش تعریف میکرد. انگار ۷۱ ثانیه پیش […]